ANA SAYFA PROJE NASIL HAZIRLANIR? PROJELER PROJE EKLE ÜYE OL
Ana Menü
 

Ana Sayfa

Proje İle İlgili Herşey

Proje Kategorileri

Yeni Proje Ekle

Türkiye de Yapılan Proje Yarışmaları

Proje İle İlgili Kitaplar

Örnek Proje Konuları

Fenprojem'e Mesaj Gönder

Nasıl Proje Eklerim? (Video)

Nasıl Üye Olurum? (Video)

Üye Ol

 

Google
 
 

Kimler Bağlı
 
Toplam Üye: 17398
Aktif Üye: 0
Aktif Ziyaretçi: 8
Üye Adı
Şifre
 

Bu Proje için 10 üzerinden 1 değerinde oy vermişsiniz
Projeye verilen toplam Paun : 673


PİLLERİN BİTKİLERİN GELİŞMESİNE VE BESİN ÜRETİMİNE VERDİĞİ ZARARLAR
Projesi Hakkında Detaylar


Proje Hakkında Kısa Bilgi
Besin kaynaklarımız olan bitkilerin gelişimi sırasında çevresel etmenlerden olan atık pillerin doğaya ve bitkiler üzerindeki etkilerini inceledik
Proje Resimleri
 
 
Projenin Kategori Alanı
Çevre
Projenin Amacı?
Besin kaynaklarımız olan bitkilerin gelişimi sırasında çevresel etmenlerden olan atık pillerin doğaya ve bitkiler üzerindeki etkilerini incelemek
Proje Fikri Nasıl Oluştu?
Ekosistem konusu sırasında aklımıza geldi.
Proje hakkında genel bilgiler
Basit olarak, tüm canlı ve cansız varlıkları üzerinde bulunduran dünya ile onu çevreleyen atmosfer şeklinde tarif edilebilen çevre, oldukça geniş bir kapsama tariftir.Bu açıdan düşünüldüğünde çevrenin canlı ve cansız tüm varlıkların faaliyetlerinden oldukça fazla etkilendiği ve mevcut dengenin bozulmasının mümkün olduğu bilinmektedir.Bu bozulmalar her ne kadar zaman zaman tabii etkiler sayesinde meydana gelse de insan faaliyetleri tabii olaylardan çok daha fazla bozucu etkiye sahip olmaktadır.Ancak asıl problem, insanın yaşam ve ekonomik seviyesini arttırmak adına yaptığı faaliyetlerin çevre kirlenmesinde önemli bir paya sahip oluşudur.İnsan faaliyetlerini yok etmek mümkün olamayacağından,izlenecek en doğru yol çevre kirlenmesinin ve doğal dengedeki bozulmaların kabul edilebilir sınırlar içinde kalmasını sağlayacak olan uygun kalkınma ve çevre programlarının yürütülmesi olacaktır.Teknolojinin gelişmesini büyük bir hızla sürdürdüğü son yıllarda bütün dünya ülkeleri çevre-teknoloji uyumunu sağlamakta büyük çabalar sarf etmektedir.
Tüketilen (atılan )bir teknolojik ürünün çevreye vereceği zararın minimum düzeyde olması için yapılan çalışmalar bazı durumlarda o malzemenin üretim maliyetinden daha fazla harcama gerektirebilmektedir.Bu ürünlerden biri,tüketimlerindeki hızlı artışlarla gündemdeki önemini artıran piller ve akümülatörlerdir.Yüzyıl kadar önce keşfedilen ve günlük hayatta gittikçe daha sık kullanmaya başladığımız pil ve akümülatörler kolay taşınmaları ve pratiklikleri nedeniyle daha fazla miktarda üretilmekte ve tüketilmektedir.Pil atıkları ise ülkemizde üstünde fazla durulmayan bir konuyu teşkil etmektedir.Pil atıkları içerdikleri zararlı maddeler sebebiyle tehlikeli özellikler taşımakta ve bilhassa su – toprak kirlenmesinde önem arz etmektedir.

PİLLERİN ÖZELLİKLERİ

Pillerin Yapısındaki Zararlı Maddeler ve Meydana Getirdiği Etkiler

KADMİYUM (Cd) : Endüstriyel kullanımı 50 yıl öncesine dayanan kadmiyum zehirli bir metaldir.1946 yılında Japonya’da “İtai-İtai”hastalığı olarak belirlenen epidemik olayın kadmiyumdan kaynaklandığı anlaşılmıştır.Hastalığın görüldüğü bu bölgedeki nehrin maden ocaklarını atık suları ile kirlendiği belirlenmiştir.Sanayi atık ve artık maddeleri yoluyla toprak ve suya geçen kadmiyum,su ve toprağı kirletir.Toprak ve suda biriken kadmiyum,
önce sudaki mikro-organizmalara,buradan da besinlerle hayvan ve insanlara yansımaktadır.
Normalde havada ki yoğunluğu 0.02 mg/m3’tür.Gıdalarla yüksek düzeylerde kadmiyum alınması ani zehirlenmelere neden olur.16 mg/ L kadmiyum içeren suların içilmesi ile abdominal ağrı ,kusma ve bulantı gibi semptomlar tespit edilmiştir.Düşük miktarda kadmiyum alınmasına bağlı olarak kronik obstrüktif akciğer hastalıkları,anfizem ve kronik renal tübüler bozukluklar şekillenir. Ayrıca kardiovasküler sistem ve iskelet sisteminde de bozukluklar oluşmaktadır.
KURŞUN ( Pb) : Kurşun vücuda sindirim ve solunum yolları ile girer.Kurşunun en belirgin etkisi çocuklarda ve fetüste izlenir.Erişkinlerde hemoglobin metabolizmasında aksamalar ve anemi meydana gelebilmektedir.Kurşunun merkezi sinir sistemi üzerine olan etkileri de insan sağlığı açısından çok önemlidir.Böbrekler üzerinde tubular fonksiyon bozukluklarına neden olan kurşunun karsinojenik etkisi olduğu da tespit edilmiştir.

ÇİNKO (Zn) : Çinko beslenme açısından zaruri bir metaldir.Yetersizliği neticesinde önemli sağlık problemleri oluşur.Diğer taraftan çinkonun aşırı maruziyetlerinin nadiren gatrointestinal sistem bozuklukları oluşturduğu bilinmektedir.Bir insanda böbrekler yoluyla günde 300-600 mg/m3 çinko atılabilmektedir.

CİVA (Hg) : Civa yer kabuğunun temel elementlerinden olduğundan su,toprak,hava ve canlılarda az miktarda civaya rastlamak mümkündür.Su ortamındaki organik civa bileşikleri zehirlilik yönünden ayrı bir önem taşımaktadır.Bu bileşikler bitkisel ve hayvansal yağlarda kolaylıkla erimekte ve özellikle suda yaşayan ilkel canlıların üzerinde pasif absorpsiyon yolu ile toplanarak besin zincirine girmektedir.Daha büyük canlılarda ise kolaylıkla absorbe edilmelerine karşılık çok zor metabolize olmaktadır.Bunun sonucu olarak da kirlenmiş sularda yaşayan canlılarda büyük bir hızla civa birikimi görülmektedir.Organik civalı bileşiklerin fungisit olarak tarımsal mücadelede kullanılması çevre ve besin kirlenmesi açısından ayrı bir önem taşır.Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) tarafından “günlük maksimum Hg alım sınırı”0.3mg/hafta veya 0.03 mg/gün olarak belirlenmiştir.
Civanın çeşitli formlarının zehirliliği;çözünürlüğüne,biyotransformasyonuna ve doku dağılımına bağlı olarak değişiklik arz etmektedir.İnorganik civa tuzları veya civa buharı ile oluşan zehirlenmelerde en yoğun civa içeren organ böbreklerdir.Bununla birlikte organik organik civa zehirlenmelerinde görülen en önemli bulgular nörolojik bozukluklardır. Bunların başlıcaları parestezi,ataksi,dişartri ve sağırlıktır.
Organik civa kökenli (metil civa) zehirlenmelerinin en ciddisi 1971-1972 yıllarında Irak’ta meydana gelmiştir.500 den fazla kişi ölmüştür.Bu olayın ithal buğdaylardan yapılan ekmeklerden kaynaklandığı ve bu ürünlerde fungisit kullanıldığı tespit edilmiştir.

ATIK PİLLER

Hayatımızı kolaylaştıran her teknolojik üründe görülebildiği gibi piller de bilhassa bilinçsiz kullanılması ve atıklarının gereği şekilde kontrol edilmemesi sonucunda çevreye oldukça önemli zararlar verebilmektedir.
Günümüzde çeşitli kuruluşlar tarafından bu zararların minimuma indirilmesi için çalışılmaktadır.Bunun için pilin içinde bulunan zararlı kimyasal element ve bileşiklerin
yeni teknolojiler geliştirilerek azaltılmasına hatta bulundurulmamasına uğraşılmaktadır.

Pillerdeki Civa

Bazı ülkelerdeki çevre araştırma kurumları,evde kullanılan pillerin çöpe atılması durumunda pillerdeki civanın su ve toprak kirlenmesine yol açtığını belirtmiş ve bu nedenle pillerin ayrı toplatılması gerektiğini savunmuşlardır.Ayrıca bu maksatla tüketim pazarının da kontrol edilmesini ve bu yönde kanuni düzenlemelerin yapılmasını önermişlerdir. Buna paralel olarak,Avrupa Topluluğu da pillerle ilgili bir yönetmelik hazırlayarak topluluk üyesi ülkelerin farklı uygulamalara yönelerek pil ticaretinde meydana getirebilecekleri sorunları ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Bu maksatla,Avrupa topluluğunun 1 Ocak 1993 tarihinde uygulamaya konulmasını istediği şartlara göre;
• Civa oksit,nikel-kadmiyum ve kurşun asit piller yeniden kullanma veya özel yöntemlerle bertaraf etmek maksadıyla toplatılacaktır.Alkali mandan piller ise %0.025 oranından fazla civa ihtiva etmeyecektir.
• Civa oksit pillerin haricindeki pil türlerinin üretiminde kullanılan civa miktarı oldukça azdır.
• Civa oksit piller,çevreye önemli miktarda artık civa bırakmasına rağmen Avrupa pil piyasasında sadece % 2’lik bir paya sahiptir.Alkali mangan tipler% 38,çinko karbon tipleri % 54 ve diğer kalanlar % 6 Pazar payına sahiptir.
• Ayrıca,beş yıl içinde yapılan çalışmalarla Alkali mangan pillerde bulunan civa oranı % 98 nispetinde,diğer tür pillerde de değişik oranlarda azaltılabilmiştir.
• Civa oksitli pillerde bulunan civa oranı pilin ömrünü doğrudan etkilediğinden imalatta ancak uygun oranlarda azaltılabilmektedir.Çünkü , civa oksit pilin kimyasal yapısını oluşturmaktadır.Civa metali diğer bütün pil türlerinde de,gaz oluşumunu azaltmak maksadıyla kullanılmakta olmasına rağmen son yıllardaki yeni teknolojik gelişmelerle birlikte pil içindeki kullanım oranı azaltılabilmiştir.Pil Atıkları

Pil atıklarının evsel atıklarla birlikte uzaklaştırılması halinde meydana gelebilecek muhtemel zararlar birçok ülkelerde yapılmakta olan çalışmalarda etraflıca araştırılmaktadır.Bu araştırmaların sonucunda uygulanabilecek basit önlemlerden sonra pillerin evsel atıklarla birlikte depolanması durumunda çevre kirliliğine neden olmadığı ortaya çıkmıştır.Bu değerlendirmede ayrıca,bahsedilen araştırmalardan sonra evlerde kullanılan pillerdeki civa oranının %70 kadar da azaltıldığı göz önünde tutulmuştur.
Bu konudaki en geniş araştırma Japon Pil ve Alet Endüstrisi Birliği tarafından 1985 yılında Fukuoka Üniversitesine yaptırılmış olan çalışmadır.
Avrupa Birliği her yıl 120 milyon ton evsel çöp üretmektedir.Pillerden (Civa oksitli olanlar hariç) kaynaklanan civa miktarı bu miktarın içinde % 0.00002’lik
( milyonda 0.2’lik) bir oran meydana getirmektedir.Hazırlanan programlara göre 1992 yılında bu oranın milyonda 0.1’e düşürülmesi hedeflenmiştir.1989 yılında evsel atıklardaki civanın sadece % 3’lük miktarı pillerden kaynaklanmıştır(4).

Pillerdeki Civa Miktarının Azaltılması
Pillerin katı atıklar içindeki etkisinin bilinmesi ve çevre duyarlılığının artması neticesinde Europile tarafından temsil edilen Avrupa Pil Birliği 1985 yılında pillerdeki civanın teknolojinin el verdiği oranda azaltılmasına karar vermiştir(4).
Kademeli uygulama programı ile 1985 yılında alkalin mangan pillerde ağırlıkça %1 olan civa oranının 1990’da %0.15’e ve 1992’de % 0.0025’e kadar düşürülmesi planlanmıştır.Bu nedenle Pil Birliği 1994’ten itibaren genel maksatlı kullanılan bütün piller ve üreteçlerdeki civa miktarını azaltmayı da plana dahil etmiştir.
Özel Kullanım Maksatlı Piller

Avrupa’ da 1994 yılından itibaren civanın sadece özel maksatlı pillerde (hesap makinesi,fotoğraf makinesi ve diğer teknik aletlerdeki pillerde) kullanılması hedeflenmiştir.Bu piller ise satılan toplam pil miktarının % 1’ inden az bir oranı teşkil etmektedir.
Pillerdeki civa miktarının % 94’ünü ihtiva eden bu özel kullanım maksatlı pillerin 1994 yılından sonra Avrupa Topluluğu üyesi ülkelerde ayrı bir toplama sistemi ile biriktirilmesi ve özel depolama yöntemleri uygulanması planlanmıştır.
Çevre kirliliğinin endüstriyel kaynakta azaltılması politikası çerçevesinde civa oksitli pillerin yerine teknolojinin el verdiği ölçüde daha düşük civa içeren gümüş oksitli pillerin kullanılması da gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır.
Projede kullanılan malzemeler
4 Adet saksı,saksı bitkisi,beher,termometre,cetvel,çeşitli atık piller,kadmiyum pil
Projeyi yaparken kullanılan yöntem ve metot
Projede genellikle çok tükettiğimiz bir besin olan patatesin gelişimi sırasında manyetik alan etkisinde kaldığında nasıl davrandığını incelemek.Bunun için çeşitli deneyler yapılmıştır.
Proje yapım aşamaları
1- 4 Adet plastik saksı aldık.

2- Saksıların içine daha önce kırılan pillerin içini döktük.

3- Ayrıca bu saksıların her birinin içine pilleri çeşitli konumlarda ektik.

4- Her gün bitkilere 30 ml kadar beher ile su verdik.


5- Bitkide gerçekleşen olayları inceledik.

6- Oda sıcaklığını kaydettik.

7- Bütün bu yapılan gözlem sonuçlarını kaydettik
Sonuç ve Öneri
Ne Yapılmamalı

1.Ev veya iş yerlerinde kullanılmış (atık) piller evsel çöplerle kesinlikle karıştırılmamalı ve rasgele sokaklara atılmamalıdır.
2.Atık piller toprağa gömülmemelidir.
3.Atık piller denize, akarsulara, göllere veya kanalizasyona atılmamalıdır.
4.Atık piller ateşte yakılmamalıdır.
5.Atık nikel-kadmiyum pillerinin insan sağlığına oldukça zararlı kadmiyum maddesi içerdiği unutulmamalıdır.

Ne Yapılmalı
1.Atık haldeki piller ayrı bir yerde (naylon torba, kutu, kavanoz, vs.) biriktirilmelidir.
2.Evinizde veya işyerinizde atık haldeki piller uzun sürelerle muhafaza edilmemelidir.
3.Atık piller bulunduğunuz yere en yakın mahaldeki atık pil toplama kutusuna atılmalı veya satın alındığı yere götürülmelidir.
4.Atık pillerin bünyelerindeki bazı metallerin geri kazanılabileceği unutulmamalıdır.
5.Atık pillerin toplanması için düzenlenecek kampanyalara gönüllü olarak katılmağa çalışınız.
6.Atık pil toplama noktalarının nerelerde olduğunu araştırınız.
7.Çevrenizde pil kullananları yukarıda anlatıldığı şekilde davranmaya davet ediniz ve onlara örnek olunuz.
Diğer Bilgiler
Youtube Videosu
Video Belirtilmemiş

Projeyi hazırlayanlar ve e-posta adresleri

1- EZGİ BAŞ
2- GİZEM AYTAN
3- MELİS GÜNSEVER
4- KÜBRA YILGIN

Hazırlayanın Resmi

Resim Belirtilmemiş
Danışman Öğretmen
NİHAT BAHÇE
Projede Kullanılan Kaynaklar
1- Castaing P.,Assor R., et al.,1986. Heavy metal origin and concentration in the sediments of the pointe a pitre bay.Env.Geo. Water Science;8 (4) : 175-184.
2- Baş A.L.,ve Demet Ö.,1992. Çevresel Toksikoloji Yönünden Bazı Ağır Metaller.Ekoloji Çevre Dergisi;2(5):42-46.
3- Klassen C.D., Amdur M.O.,and Doull J.,1986.Toxicology.3th Ed. Macmillan Publishing Company,NewYork.
4- Europile Brochore,1991-1992.European Primary Dry Batteries Manufactures Assosiation ,Bern,Switzerland.
5- ZVEI,1990. Association of Battery Producers of the Federal Republic of Germany.
6- DİE İstatikleri,1994-1995.
Okulun Adı ve Şehri
Bilecik Bilim Sanat Merkezi / BILECIK

 

Projey, Ekleyen : fenokulu
Tarih : 05.09.2007
Bu Proje 82766 kez izlenildi


Bu projeye Yorum yazabilmek için
Üye Girişi Yapmak Zorundasiniz
Sitemize üyeyseniz Lütfen Üye Girişi Yapın
Üye değilseniz Ücretsiz Üye Olabilirsiniz

MESAIJ

bncede güzel (:

Ekleyen : essin

Tarih : 06.11.2009

MESAIJ

çok güzell bir proje

Ekleyen : cigdemkoc

Tarih : 22.10.2009

MESAIJ

güzel bir konuya değinmişsiniz ama iyi anlatamamışsın

Ekleyen : antepli_yunus_1996

Tarih : 07.05.2009

MESAIJ

BEN ŞAHSEN BU KONULARA ÇOK ÖNEM VERİRİRM BENCE BU DEĞİŞİK BİR PROJE OLMUŞ!

Ekleyen : lalecik

Tarih : 29.03.2009

MESAIJ

Bence çok önemli bir konuya değinilmiş.Arkadaşlarımı tebrik ediyorum ve 9 puan veriyorum... (Jüri tarzı bir yorum oldu ama...)

Ekleyen : gulhatmerve

Tarih : 28.02.2009


.......................................................................................................................
Sayfalar : 1 2 3 [4]
.......................................................................................................................
Her sayfada 5 adet Yorum Listelenmektedir


http://www.sbstercihrobotu.com   http://www.soruvecevap.net  http://www.fenokulu.net Gizlilik Politikası